18.06.2020.

Čišćenje izvora Kamačnik

Projekt “Veze prirode SLO-HR457“ provodi se u okviru programa suradnje Interreg V-A Slovenija -Hrvatska i sufinanciran je iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj. Projekt je započeo 1. rujna 2019. godine i trajat će 30 mjeseci. Ukupan iznos projekta je 2.553.908 eura od čega se 85% sufinancira iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj.  Projektni partneri su : Općina Rogaška Slatina, Zavod Republike Slovenije za zaštitu prirode, Javna ustanova Nacionalni park Risnjak, Grad Vrbovsko, Udruga Hyla, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko- zagorske županije dok je vodeći partner projekta Općina Grosuplje.

Glavni cilj projekta je osigurati održivost očuvanja i obnove ciljnih vrsta na zaštićenim područjima Natura 2000 : Sutla, Kupa, NP Risnjak, Radensko polje i kanjon Kamačnik. Projekt želi uspostaviti održive strukture za dugoročno očuvanje biološke raznolikosti. Uključivanjem sudionika u provedbu mjera zašite prirode te  u razvoj i primjenu  inovativnih sadržaja za tumačenje prirode projekt će zaštitu prirode i brigu o njoj približiti široj javnosti. Važan  doprinos dugoročnom očuvanju prirode predstavljat će mreža točaka VEZE PRIRODE za osvješćivanje o značenju prirode, s namjerom da se prikaže često nevidljiva povezanost ekosustava i čovjeka . Uspostavljeni će biti centri prirode Šica na Radenskom polju te Sutla u Rogaškoj Slatini, a na području prirodnog spomenika Zelenjak uz Sutlu i kanjona Kamačnik bit će uspostavljene interpretacijske dostupne točke. Projekt VEZE PRIRODE otvara nove prilike za postupnu i trajnu promjenu odnosa društva prema zaštiti  i očuvanju prirode, prepoznavanju njezine ključne uloge za dobrobit budućih generacija i nastavlja izazov očuvanja prirode uvođenjem suvremenih metoda upravljanja prirodnim resursima te zaštitom i obnovom  biološke raznolikosti.

Grad Vrbovsko je partner na projektu „Veze prirode SLO-HR457“ u okviru INTERREG Slovenija – Hrvatska, te će se u narednom razdoblju na području grada u sklopu projekta na izvoru Kamačnika provoditi aktivnosti uklanjanja i odvoza trupaca. Zbog specifičnosti i težine obavljanja podvodnih radova iste mogu obavljati samo iskusni speleoronioci obučeni za podvodne radove. U tom cilju su provedene nabave za odabir izvođača radova uklanjanja i odvoza trupaca javnom objavom poziva na dostavu ponuda, te su između pristiglih ponuda odabrane ekonomski najpovoljnije ponude ponuditelja Dinaric Hub d.o.o. Svibanjčica 4a., Zagreb. Ukupna cijena radova uklanjanja trupaca iznosi 495.000,00 kuna, a odvoza trupaca 112.375,00 sa PDV-om. Rok izvođenja radova je 23. srpnja 2020. godine za radove uklanjanja, te do 30. srpnja 2020. godine za radove odvoza trupaca.

Izvor Kamačnik  nalazi se u zaštićenom krajobrazu i spada u Natura 2000 stanište, a nalazi se na koti od 405,4 metra nadmorske visine, a ušće u rijeku Dobru na oko 370 metara. Izvor je dubok 118m prema dosadašnjim speleoronilačkim istraživanjima i sa te dubine se potopljeni kanal nastavlja dalje. Ulazni dio izvora vertikalan je do 30 m dubine nakon čega se strmi kanal nastavlja do 100 m dubine na kojem se nalazi suženje. Prosječna temperatura vode u izvoru je 6 – 7 ˚C te za vrijeme aktivnih hidroloških razdoblja postoje više ili manje intenzivna strujanja vode.

Nanesena stabla i grane u izvoru Kamačnika ometaju protok vode i smanjuju životni prostor vidre i drugih vodenih vrsta, te će se čišćenjem izvora povećat životni prostor i unaprijediti uvjeti za širenje vidre. Mjera će se provoditi eksperimentalno, a rezultati će se usporediti sa sličnim mjerama na izvoru Kupe za koje je već provedena slična aktivnost uklanjanja trupaca iz izvora.

Očekivani rezultati su očišćen izvor Kamačnika do 30 m dubine, uklonjeno minimalno 20 m³ potopljenih stabala i grana, a željeni rezultat je očišćen izvor Kamačnika do 60 m dubine. Za izvršene radove potrebno je izraditi izvještaj o istraživanju sa foto i video zapisima.

U izvoru se nalaze brojna oborena stabla koja su uglavnom međusobno isprepletena granama. Stabla su raznih promjera i duljina (od 20 cm promjera i 10-tak m duljine do 50 cm promjera i 20 m duljine) i prema tome različitih težina (procijenjeno: od 100 – 1.800 kg).

Uklanjati će se prioritetno sva manja stabla i grane kako bi se mreža stabala prorijedila čime bi se omogućilo slobodno istjecanje vode iz izvora čime će se prorijediti nastalo začepljenje. Obzirom da se većina stabala nalazi do 30 m dubine, u tom dijelu izvora potrebno je obaviti veći dio uklanjanja, a ukoliko sigurnosni i tehnički uvjeti budu omogućavali zaron do 60 m dubine, potrebno će biti obaviti i uklanjanja do te dubine.

Snimanje zatečenog stanja obaviti će se kamerom/fotoaparatom u podvodnom kućištu sa podvodnom rasvjetom do dubine od 100 m.

Za potrebu izvođenja radova sanacije izvorišta Kamačnika Grad Vrbovsko je sukladno Zakonu o zaštiti prirode ishodio prethodno dopuštenje za izvođenje radova u zaštićenom krajobrazu od nadležnog Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije prema rješenju KLASA: UP/I-612-07/20-01/2, URBROJ:2170/1-03-08/3-20-7 od 21. travnja 2020. godine (dalje: rješenje UO) kojim je dan rok za izvođenje radova do 30. srpnja 2020. godine i propisani uvjeti zaštite prirode kojih se izvođač radova dužan pridržavati tijekom izvođenja radova kako bi osigurao minimalan utjecaj na stanište i spriječio nastanak eventualnog zagađenja.

Pored navedenih radova uklanjanja i odvoza trupaca iz izvora Kamačnika prethodno su provedene još dvije aktivnosti:

  1. izrada stručnih podloga – inventarizacija geomorfoloških i bioloških vrijednosti kanjona Kamačnik i definiranje ekoloških zahtjeva i zona očuvanja za potrebe izrade multimedijskog vodiča staze (lipanj – kolovoz 2019. godine),
  2. prikupljanje prostornih podataka i multimedija za izvedbu staze – opisivanje trodimenzionalnih svojstava kanjona Kamačnik i izrada audio, teksta, slike i video ili animacije kojima se predstavlja sadržaj kanjona Kamačnik (siječanj – ožujak 2020. godine).

U tijeku je javna nabava za još jednu aktivnost na projektu, a to je za nabavu i montažu opreme za stazu Kamačnik. Navedena nabava uključuje izradu multimedijske aplikacije (software) i isporuku opreme (hardware – 12 kom tableta) za prikaz sadržaja multimedijskog vodiča za kanjon Kamačnika. Potpis ugovora se očekuje sredinom lipnja 2020. godine, a rok za isporuku je najkasnije do 17. kolovoza 2020. godine.

Završetkom projekta na području Grada Vrbovskog ćemo dobiti očišćen izvor Kamačnika koji će biti bolje stanište vidrama i drugim njegovim životinjskim stanovnicima, te izrađen multimedijski vodič za kanjon Kamačnika sa opremom koji će omogućiti bolju i zanimljiviju prezentaciju kanjona brojnim izletnicima.

Radionice za poljoprivrednike i lokalno stanovništvo u Vrbovskom

    U sklopu projekta „Veze prirode“, 28. siječnja 2021.g. […]

03.02.2021.

Uređenje mrtvice rijeke Bistrice

  Zavod Republike Slovenije za zaštitu prirode očistio je mrtvicu […]

02.02.2021.

Kalendar ‘Budi u vezi s prirodom 2021’

U sklopu projekta Veze prirode, ZRSVN je napisao i dizajnirao […]

19.11.2020.

Virtualni dani otvorenih vrata EU projekata

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije sudjeluje […]

13.11.2020.